მიღების პირობები

 სამაგისტრო პროგრამა
• სტუდენტების მიღება ხდება წელიწადში ორჯერ შემოდგომასა და გაზაფხულზე
• ბაკალავრის ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში;
• გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან;
• სამოტივაციო წერილი ინგლისურ ან რუსულ ენაზე.

წარსადგენი დოკუმენტაცია:
• ბაკალავრის  დიპლომის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული პოლონური თარგმანით;
• ბაკალავრის  დიპლომის დამოწმებული აპოსტილით;
• სკოლის ატესტატის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული პოლონური თარგმანით;
• სკოლის ატესტატის  დამოწმებული აპოსტილით;
• ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა #100) ნოტარიულად დამოწმებული პოლონური თარგმანით;
• ფოტო სურათი 35X45მმ – 4 ცალი - ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია (CD);
• პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდის ასლი;
• CV (რეზიუმე) ინგლისურ ენაზე;
• სააპლიკაციო ფორმა/განაცხადი.-ივსება ადგილზე 

BBA - საერთაშორისო საბაკალავრო პორგრამა

• აბიტურიენტები მიიღებიან გასაუბრებისა და შიდა ტესტირების საფუძველზე:
• ტესტირება ჩატარდება უნივერსიტეტის მიერ შედგენილი სატესტო სისტემის მიხედვით ინგლისურ ენასა და ლოგიკურ აზროვნებაში;
• საბოლოო შერჩევის კრიტერიუმები განისაზღვრება ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტის კომისიის მიერ, ტესტირების შედეგების გათვალისწინებით.


წარსადგენი დოკუმენტაცია:

• სკოლის ატესტატის ასლი ნოტარიულად დამოწმებული პოლონური თარგმანით და აპოსტილი;
• ჯანმრთელობის ცნობა (ფორმა #100) ნოტარიულად დამოწმებული პოლონური თარგმანით;
• ფოტო სურათი 3X4 – 2 ცალი - ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია;
• პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდის ასლი;
• სააპლიკაციო ფორმა/განაცხადი.