თანამედროვე მენეჯმენტი მენეჯერებისთვის
21 ნოემბერი
50 შეხვედრა
1990
I ნაკადის მიღება - 21.11.18

კურსი განკუთვნილია - თვითგანვითარებასა და თვითრეალიზაციაზე ორიენტირებული ადმიანებისათვის, რომლებსაც აქვთ მენეჯერული გამოცდილება ან   სურთ აიმაღლონ კვალიფიკაცია და მიაღწიონ კარიერულ წინსვლას.

კურსის მიზანია - შევასწავლოთ მსმენელებს თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები, სტრატეგიული დაგეგმვისა  და პროცესების მართვის საერთაშორისო სტანდარტები, ინოვაციური პოტენციალის გამოვლენისა და განვითარების მეთოდები, ინტერპერსონალური კომუნიკაციიის, გუნდის შეკვრისა და მართვის ფსიქოლოგიური ასპექტები.

კურსის შედეგად - მსმენელები შეძლებენ მენეჯერული უნარების განვითარებას და ორგანიზაციული პროცესების ეფექტიან მართვას თანამედროვე მენეჯმენტის მეთოდების გამოყენებით.

ტრენინგები გაიმართება- ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე


მსმენელებს შეუძლიათ ისარგებლონ თიბისი ბანკის 0% განვადებით

მოდული №1: თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძვლები - 5 შეხვედრა, 15 საათი
• შესავალი მენეჯერულ აზროვნებაში, მენეჯმენტის არსი
• მენეჯმენტის კლასიკური სკოლები, კლასიკური მენეჯმენტი
• ფსიქოლოგიის შემოჭრა მართვაში
• ჩატარებული კვლევები და ესქპერიმენტები, რომლებმაც მენეჯმენტის ევოლუციაში საკვანძო როლი ითამაშეს
• მენეჯმენტის ევოლუცია, შედეგებზე ორტიენტირებიდან პროცესებზე ორიენტირებისაკენ
ტრენერი ზაზა ქოიავა

მოდული №2: რეპუტაციული მენეჯმენტი - 5 შეხვედრა, 15 საათი
• ორგანიზაციის რეპუტაციული კულტურა
• სტიმული და მოტივაცია
• მომხმარებლის ქცევა და მათი დამოკიდებულება
• აღქმა
• კომუნიკაციის მოდელები
• გადწყვეტილების მიღება
ტრენერი - ოთარ ქირია

მოდული №3: ბიზნეს გეგმა - 4 შეხვედრა, 12 საათი
• ბიზნეს იდეის შემუშავება
• მიზნების და ამოცანების ჩამოყალიბება
• ბაზრის ანალიზი
• ბიზნეს გეგმის შედგენა

ტრენერი - გიორგი ყანჩაველი

მოდული №4: ფინანსები და ბიუჯეტირება - 3 შეხვედრა, 9 საათი
• ფინანსური დაგეგმვა და პროგნოზირება. გარე დაფინანსების მოცულობის განსაზღვრა.
• საინვესტიციო პროექტების ფულის ნაკადის შეფასება და რისკების ანალიზი.
• დაფინანსების ფორმები და მათი ღირებულების შეფასება:
ტრენერი - გია ჭანტურია

მოდული №5: ორგანიზაციული ფსიქოლოგია - 3 შეხვედრა, 9 საათი

• რა არის გუნდი, როგორ იქმნება და რა როლი აქვს მენეჯმენტს მის შექმნას თუ რღვევაში
• გუნდის განსაზღვრება, კლასიფიკაცია
• განსხვავება გუნდებსა და ჯგუფებს შორის
• გუნდი და ხარისხის მართვა
• პიროვნება ორგანიზაციაში, ინდივიდუალური ქცევის საფუძვლები
• ფასეულობათა ტიპები, ფასეულობებ,ი რომელიც გავლენას ახდენს ქცევაზე
• სამუშაო კმაყოფილების გაზომვა, სამუშაო კმაყოფილებისა და უკმაყოფილების გამომწვევი მიზეზები
ტრენერი - ზაზა ქოიავა

მოდული №6: თვითმენეჯმენტი - 3 შეხვედრა, 9 საათი
• როგორ ვმართოთ საკუთარი თავი
• საკუთარი ძლიერი მხარეების აღმოჩენა, შესაძლებლობებისა და პოტენციალის მართვა/განვითარება
• პიროვნული ამბიციების და შესაძლებლობების ბალანსი
• სინდისი და ეგო

ტრენერი - ზაზა ქოიავა


მოდული №7: კრეატივი მენეჯმენტში - 3 შეხვედრა, 12 საათი
• რა არის კრეატივი
• კრეატივი ძველ რომსა და საბერძნეთში
• კრეატიული იდეის ფორმირება
• მენეჯმენტი და კრეატივი

ტრენერი - ალექსანდრე გაბუნია

მოდული №8: ინოვაციური პოტენციალის ფორმირება - 2 შეხვედრა, 6 საათი
• ინოვაციურობა, კრეატიულობა, მართვა
• დასავლური მენეჯმენტი და ინოვაციურობა (IDEO)
ტრენერი - ანდრო დგებუაძე

მოდული №9: ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - 11 შეხვედრა, 33 საათი
• პირველი ინტერაქცია
• ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
• სოციალრი ქცევის ანალიზი
• ინდივიდუალური ქცევის საფუძვლები
• გუნდი და ორგანიზაციული ურთიერთობები
• ორგანიზაციული კულტურა
• ორგანიზაციული ცვლილებები და სტრესის მენეჯმენტი
• კონფლიქტის მენეჯმენტი
• ემოციური ინტელექტი
• მიზნის მიღწევის ტექნიკები

ტრენერი - ნათია გოცაძე


მოდული №10: ანტიკრიზისული მენეჯმენტი - 6 შეხვედრა, 12 საათი
• კრიზისი, კრიზისის ცნება და მისი ფუნქციები
• კრიზისის დინამიკა
• კრიზისის პროგნოზირების მეთოდიკა
• ზოგადი მექანიზმები კრიზისიდან გამოსასვლელად
• 3 ეფექტური ხერხი/ცვლილება კრიზისის დროს

ტრენერი - ზაზა ქოიავა


მოდული №11: სტრატეგიული მენეჯმენტი - 5 შეხვედრა, 15 საათი
• ორგანიზაციის მისია და ხედვა
• კომპანიის სტრატეგიული პროფილი
• კონკურენუნარიანი სტრატეგიის შემუშავება
• პოზიციონირება
• კომპანიის სამომავლო სტრეტეგიული გეგმის დასახვა

ტრენერი - ირაკლი ხვთისიაშვილი

ფინალური პროექტის პრეზენტაცია