ადამიანური რესურსების მართვა
24 საათი
8 შეხვედრა
390 ლარი
კურსის მიზანია
  • მსმენელები გაეცნონ, ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და პრინციპებს;
  • მკაფიოდ გაიგონ განსხვავება კადრების მართვასა და ადამიანური რესურსების მართვას შორის. შეისწავლონ კონფლიქტების მართვის მეთოდები;
კურსის შედეგად
მსმენელებს ეცოდინებათ პერსონალის შერჩევის ძირითადი პროცედურები, დაწინაურებისა და მოტივაციის სისტემები, ტრენინგებისორგანიზების და თანამშრომლების შეფასების მეთოდების ასპექტები.
ტრენინგები გაიმართება ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე
ტრენერი: ანი გოცირიძე - ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტისაერთაშორისო ორგანიზაცია - KPMG - ს ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანლი
ტრენინგის დაწყების თარიღი: 4 ოქტომბერი
დღე I: ადამიანური რესურსების მიზანი და ფუნქცია

დღე II: შინაგანაწესი და ადმინისტრირება - საკადრო საბუთების ადმინისტრირება(ბრძანება, განცხადება, ხელშეკრულება, პირადი საქმის წარმოება...)

დღე I I I: ორგანიზაციული კულტურა და სტრუქტურა, სამუშაოს აღწერილობა/გადანაწილება(სამუშაო სტრუქტურის ტიპები და მათი ფორმირება,
თანამდებობრივი ინსტრუქციები - JD)

დღე IV: ორგანიზაციული კონფლიქტი

დღე V: თანამშრომლების შერჩევა/აყვანა/დაწინაურება

დღე V I: შრომის კოდექსი

დღე V I I: თანამშრომლების შეფასება, შეფასების მეთოდები

დღე V I I I: მოტივაციის სისტემა

დღე I X: კომპენსაცია

დღე X: ტრენინგი და განვითარება

დღე X I: პროექტის დაცვა

09.08.2017