ადამიანური რესურსების მართვა

7 ივნისი
24 საათი
8 შეხვედრა
390

კურსის მიზანია:
მსმენელები გაეცნონ, ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და პრინციპებს;
მკაფიოდ გაიგონ განსხვავება კადრების მართვასა და ადამიანური რესურსების მართვას შორის. შეისწავლონ კონფლიქტების მართვის მეთოდები;
კურსის შედეგად
მსმენელებს ეცოდინებათ პერსონალის შერჩევის ძირითადი პროცედურები, დაწინაურებისა და მოტივაციის სისტემები, ტრენინგებისორგანიზების და თანამშრომლების შეფასების მეთოდების ასპექტები.
ტრენინგები გაიმართება კვირაში ორჯერ  - 19:00 საათიდან 22:00 საათამდე
ტრენერი: ანი გოცირიძე - ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტისაერთაშორისო ორგანიზაცია - KPMG - ს ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანლი

1. ადამიანური რესურსების მიზანი და ფუნქცია

2. შინაგანაწესი და ადმინისტრირება - საკადრო საბუთების ადმინისტრირება(ბრძანება, განცხადება, ხელშეკრულება, პირადი საქმის წარმოება...)

3. ორგანიზაციული კულტურა და სტრუქტურა, სამუშაოს აღწერილობა/გადანაწილება(სამუშაო სტრუქტურის ტიპები და მათი ფორმირება,
თანამდებობრივი ინსტრუქციები - JD)

4. ორგანიზაციული კონფლიქტი

5. თანამშრომლების შერჩევა/აყვანა/დაწინაურება

6. შრომის კოდექსი

7. თანამშრომლების შეფასება, შეფასების მეთოდები

8. მოტივაციის სისტემა

9. კომპენსაცია

10. ტრენინგი და განვითარება

11. პროექტის დაცვა
მიმდინარე პროგრამების განრიგი

7 ივნისი
24 საათი
8 შეხვედრა
390

19 ივნისი
24 საათი
8 შეხვედრა
490